قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دارویی

   ضابطه تاسيس و فعاليت شرکت هاي پخش فرآوردهای سلامت

ضوابط مربوط به معرفي مسئول فني موسسات دارويي وابسته (پيوست آن فرم تعهد نامه مسئول فني و جانشين مسئول فني)

مقررات توزيع دارو در ايران با نظر سازمان بهداشت جهاني

دستورالعمل ارزشيابي عملکرد شرکتهاي توزيع دارو - ابلاغي طي نامه شماره 21839/655 مورخ 4/11/1389  . 

ضوابط معرفي مسئول فني شرکتهاي داروئي و ابسته

قابل توجه کليه شرکت هاي پخش سراسري دارو: صدور فاکتور و چک داروخانه به نام موسس داروخانه

قابل توجه شرکتهاي پخش سراسري دارو : نظارت بر توزيع و عرضه داروهاي تحت کنترل  (پيرو نامه شماره  11951/665 مورخ 20/09/90)