قوانین و مقررات داروخانه ها

        

ضوابط و شرايط تاسيس داروخانه ها بهمراه ضمائم آن سال 94

آئین نامه تاسیس داروخانه ها سال 89

ضوابط و شرايط تاسيس داروخانه ها بهمراه ضمائم آن سال 89

        فرم ثبت درخواست تأسيس داروخانه

        فرم درخواست ابطال و تأسيس همزمان داروخانه در همان محل  

مدارک لازم جهت تمدید پروانه های داروخانه 

مقررات آئین نامه تنبیه و تشویق

مقررات آئین نامه داروهای ترکیبی

دستورالعمل اجرایی شناسایی و نحوه برخورد با خطاها و تخلفات نظام ردیابی ، رهگیری و کنترل اصالت